Wyszukiwarka

Zapisy na imprezy

Zapisy na Wieczory
z marketingiem oraz inne
imprezy oranizowane przez ŚTM

zobacz

Baza wiedzy

Wartościowe strony, ciekawe filmy, dobre książki, badania, raporty
i analizy.

zobacz

Newsletter

Zapraszamy do subskrybowania biuletynu Towarzystwa.


Logowanie

Służy przyjętym członkom do aktualizacji publicznego profilu.

zaloguj

wieczory z marketingiem kongres ludzi marketingu akademia ŚTM inicjatywy ŚTM index

Statut

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MARKETINGOWE
STATUT

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1
Śląskie Towarzystwo Marketingowe działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U.
Nr 20 poz. 40 z 1989 r.) i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Katowice

§ 3
Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska..

§ 4
Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury
organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.

§ 5
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Swoje dochody przeznacza się w całości na finansowanie realizacji celów statutowych.

§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Towarzystwo może
realizację zadań statutowych zlecać odpłatnie osobom fizycznym i prawnym.

§ 7
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Towarzystwo posiada osobowość prawną i ma prawo do używania własnych
pieczęci, znaku i odznak, których wzory ustala Zarząd.

§ 8
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Zarząd.

§ 9
Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

§ 10
Celem Towarzystwa jest:
1. Integracja środowiska osób zajmujących się zawodowo marketingiem
2. Samokształcenie oraz wymiana doświadczeń zawodowych2
3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności marketingowych w środowiskach gospodarczych
4. Działalność opiniotwórcza oraz popularyzacja dobrych standardów marketingowych
5. Promocja nowych form organizacyjno-informatycznych w organizmach
gospodarczych oraz instytucjach administracji publicznej, edukacyjnych i kulturalnych

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1. Spotkania z wybitnymi specjalistami
2. Organizację szkoleń, kursów, konferencji
3. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie drukowanej lub elektronicznej
4. Organizację konkursów dla działów marketingu oraz indywidualnych marketingowców
5. Przygotowanie i upowszechnianie raportów tematycznych
6. Prowadzenie doradztwa i realizację audytów marketingowych
7. Popularyzację tematyki marketingowej w mediach
8. Współpracę ze szkołami różnych szczebli, firmami szkoleniowymi oraz organizacjami
gospodarczymi

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11
1. Członkami Towarzystwa mogą być następujące osoby:
1) osoby fizyczne zainteresowane problematyką marketingową
2) osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

§ 12
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków założycieli,
3) członków honorowych,
4) członków wspierających.
2. Członkowie założyciele są jednocześnie członkami zwyczajnymi.

§ 13
1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, które uchwaliły statut Towarzystwa na
Zebraniu Założycielskim i powołały Towarzystwo do życia.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Towarzystwa.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Towarzystwa, która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Członkowie
wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Towarzystwa, ani głosu
stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.
4 Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji kandydata.3
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
rozwój Towarzystwa lub w inny sposób. Nadanie godności członka honorowego
następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 14
1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp,
organizowanych przez władze Towarzystwa,
3) zgłaszania opinii wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o 
skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Towarzystwa.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) regularnego opłacania składek,

3. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §14 ust.1, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego
4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w 
statutowych władzach Towarzystwa, bez prawa głosu stanowiącego.
5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz
Towarzystwa.
6. Członkowie wspierający - osoby prawne, działają przez swoich przedstawicieli.
7. Członek wpierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich
8. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa.

§ 15
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z 
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający sześć miesięcy.
4) wykluczenia ze Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu, w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów4
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjętą na uzasadniony wniosek Zarządu, w związku z działaniem członka na
szkodę Towarzystwa lub jego członków,

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie
14 dni od daty podjęcia stosownej uchwały, podając przyczyny skreślenia lub
wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków.
3. Do osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone
w ust.2.
4. Odwołanie Członka Towarzystwa powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna.

§ 16
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
2. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa Regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.

§ 17
1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 2 lata, z tym że członkowie władz pełnią swe
funkcje do czasu zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków w 
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, kończącego
kadencję. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków w tym przypadku ma także
charakter Zebrania Wyborczego. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w 
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje według
zasad opisanych w regulaminie Walnego Zebrania Członków
2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne.

§ 18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia, śmierci lub odwołania członka władz Towarzystwa w 
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach uzupełniających.
Walne Zebranie Członków

§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.5
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 20
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pocztą elektroniczną, listem lub
telefonicznie.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie sześciu
miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego, a wyborcze w terminach
wynikających z §17 ust.1 i § 18 Statutu.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, wybierany każdorazowo przez
Walne Zebranie Członków. Przewodniczący powołuje Sekretarza Zebrania oraz
doraźnie komisje skrutacyjne składające się z dwóch do trzech osób.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.

7. W przypadkach określonych w ust.6 pkt. 2 i pkt. 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
odpowiedniego wniosku Zarządowi.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) uchwalanie Regulaminów nie zastrzeżonych dla innych organów,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od
tych składek lub świadczeń,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub
jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd

§ 22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, wykonuje uchwały Walnego
Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, reprezentuje Towarzystwo na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się co najwyżej z 5 osób: prezesa, wiceprezesów oraz członków
3. Zarząd jak również poszczególni jego członkowie powoływani są i odwoływani przez
Walne Zebranie Członków.
5. Zarząd obraduje na sesjach, zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zebranie
Członków.

§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
4) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności
członka honorowego Towarzystwa,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebrania Członków, nie
rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad
zarządem Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się co najwyżej z 3 członków, w tym Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalności Zarządu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania zebrania posiedzenia Zarządu.
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w 
terminie lub trybie ustalonym statutem.
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium
władzom Towarzystwa.
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 
posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych
funkcji we władzach Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu.

§ 27
W przypadkach określonych w §25 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze.

§ 28
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w 
użytkowaniu Towarzystwa,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
3. Składki członkowskie (roczne) powinny być wpłacane w całości do końca I kwartału
każdego roku. Mogą jednak być rozłożone na raty kwartalne i płatne każdorazowo do
końca miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał. Nowo przyjęci członkowie
wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

§ 30
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. W szczególności, Towarzystwo
może prowadzić działalność szkoleniową i doradczą. Dochód z działalności gospodarczej
Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI

Sposób reprezentacji Towarzystwa.

§ 31
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów Towarzystwa w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków zarządu

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 32
1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej połowy głosów - 1/2, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy z tym związane zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia
określonego w §19 ust.2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w 
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy „Prawo o 
stowarzyszeniach” (Dz.U. Nr 20, poz.104 z 1989 r.).

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe.

§ 33
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.

Pobierz pliki


SMSapi 3w Salesmanago
Strona główna | Galeria zdjęć | Dołącz do nas | Kontakt | O ŚTM | Polityka prywatności | Statut | Redakcja |
Praca zespołowa firm: 3W Serwisy Informacyjne · Agencja Reklamy i Marketingu Artur Kurkiewicz · Walter-Poplawski Consulting